Europeiska kommissionen inför rätta

Europeiska kommissionen står nu inför rätta för otillbörlig finansiering av subversion mot ett enskilt land.

En israelisk organisation ifrågasätter EU:s finansiering av anti-israeliska grupper via beskattade offentliga medel.

Organisationen NGO Monitor har stämt Europeiska kommissionen med motivering att den har på ett icke-transparent sätt använt skattemedel från EU-länder för att destabilisera och demonisera Israel.

All finansiering av NGO:s, det vill säga organisationer som inte har några direkta statliga band, skall enligt EU:s förordning vara transparent.

Många internationella organisationer som betecknar sig som NGO:s – alltså oberoende av regeringen i respektive land – är i själva verket helt eller till stor del statsfinansierat. Den statliga finansieringen av dessa organisationer utgör ett slags ”grå utrikespolitik” utanför den etablerade, officiella och lagenliga utrikespolitiken. Den här sortens operation har stora liknelser med de ”dirty tricks campaigns”, dvs smutsiga under-bordet-kampanjer, som olagligt använts för att destabilisera länder och regeringar.

Det har uppdagats att flera europeiska stater och andra FN-länder avsätter betydande summor ur beskattat statligt medel för att finansiera indoktrinering mot och destabilisering av FN:s medlemslandet Israel.

Organisationen NGO Monitor har därför bestämt sig för att i ett första skede stämma Europeiska kommissionen för att bringa klarhet i denna subversiva internationella operation och för att klarlägga de exakta summorna det är tal om, som olagligt spenderas av EU och FN på underminering av Israel via olika länders riksbanker.