Archive for November, 2004

Stoppa biståndet NU!

Onsdag, November 24th, 2004
Den 4 juni 2004 kidnappades fem svenska barn i åldrarna 6-16 av sin far och fördes olagligen till Gazaremsan.

Pappan är internationellt efterlyst för brottet och häktad i sin frånvaro. Brottsrubriceringen är ”grov egenmäktigt förfarande med barn”, men kan utvidgas till att omfatta grövre brott.

Kidnappningen skedde på svensk mark, offren är svenskar, svensk lagstiftning gäller.

Den svenska mamman Elisabeth Krantz har av svensk domstol tilldelats gemensam vårdnad av barnen Adam, Amina, Zakarias, Miriam och Sara tillsammans med fadern Ismail Nowajah.

15-åriga Miriam är allvarligt sjuk i en svår form av diabetes – typ 1 – men nekas vård av pappan. Hennes svenska läkare kräver att hon får akutvård för att förebygga allvarliga men i framtiden, inklusive risken att bli blind.

Barnen är numera uppdelade på olika adresser. De kan inte arabiska, och kan sålunda inte kommunicera med den omvärld i vilken de befinner sig. De får ingen skolgång. I mitten av november registrerades barnen som flyktingar av FN-organet UNRWA – svenska barn har alltså klassats som flyktingar i Gaza efter att de blivit bortrövade från sitt hem i Sverige. Sverige är världens per capita största bidragsgivare till FN:s insatser i Gaza.

Diskussioner från svenskt håll har inte lett till barnens frigivande, trots att Sverige årligen ger den Palestinska Myndigheten (PA) 284 miljoner kronor i direkt bistånd.

Det är otänkbart att Sverige fortsätter att bekosta barnens fångenskap.

Svenskr och demokrater bör därför skriva under ett tvärpolitiskt upprop där man kräver att svenska regeringen drar in allt bistånd till PA tills barnen återbördats till sin mamma i Sverige. Finansiellt bistånd kan alltid återbördas, barnens förlorade ungdom kan inte det.

Stoppa biståndet NU!

Denna selektiva blindhet bland somliga journalister…

Tisdag, November 9th, 2004
I sin artikel i Dagen daterad 041109 återger Jonatan Sverker den ena sidas berättelse i en situation där två sidor lider.

Rubriken skriker ”Barn utsätts för tortyr”, vi läser om ”övergrepp” och ”tortyr” och mycket annat. Inramningen är ett seminarium med temat ”Stolen Youth” (stulen ungdom) på Juridiska Institutionen på Göteborgs Handelshögskola. Där satt en panel bestående av propalestinska aktivister, inklusive advokat och jurist från Internationella Juristkommissionen (IJC).

Temat var barnens rättigheter, fast enbart palestinska barns rättigheter. Och enbart rättigheter som påstås trampas på av israeler. Som en i panelen, en palestinsk socialarbetare, ständigt kallade för ”judar”, inte israeler. Detta synsätt talar för sig själv.

Jag var inbjuden att delta i debatten som motvikt. Men med den syn på demokrati som uppvisades av arrangörerna, var upplägget följande: den propalestinska sidan skulle få 90 minuter på sig att visa en film samt presentera en bok, båda med titel ”Stolen Youth”. Den fyramanna palestinska panelen skulle under dessa 90 minuter lägga fram oemotsagda påståenden om israeliska övertramp av palestinska barns rättigheter.

Sedan skulle jag, som ensamrepresentant för motsidan, få fem (5) minuter på mig att diskutera uppkomsten till konflikten i Mellanöstern, varvid motsidan också skulle få 5 minuter för samma ändamål, samt 5 minuter att diskutera lösningen på konflikten, som också motsidan skulle få. Jag fick inte ta upp innehållet i den 90 minuter långa ensidiga presentationen som palestinagruppen inledde seminariet med. Jag fick inte ha en juridisk bisittare som motvikt till deras två. Jag fick agera ensamt gentemot deras panel på 4 personer plus en palestinaaktiv jurist från ICJ.

Jag drog mig ur eftersom jag ansåg hela upplägget vara en skymf mot varje demokratisk princip som vi är vana vid här i Sverige.

Sverker citerar George Abu Al-Zulof, en av deltagarna, som sade: ”Barn utsätts för tortyr och övergrepp i det israeliska rättssystemet.” Det enda beviset som framfördes var påståenden i boken – skriven av aktivistgruppen – samt påståenden i filmen – gjord av aktivistgruppen. Ingen företrädare från den israeliska sidan intervjuades, inga bevis lades fram och jag fick naturligtvis ingen möjlighet att besvara påståendena – förhållningsreglerna hade ju fastställts före seminariet. Frågan är naturligtvis varför man är rädd för sanningen.

Flera studenter i publiken lämnade ilsket tillställningen som de beskrev som en ensidig hatfest. De hade kommit för att lära sig något, den möjligheten uteblev. Det blev en tre timmars uppvisning i ensidig propaganda.

Men ensidighet hjälper ingen. Inom föreningen Fred i Mellanöstern (FiM) är vi mycket måna om att understryka att lösningen bygger på att vi inte enbart tar hand om en sidas intressen, utan båda sidors – bara om grannen mår bra kan även vi må bra. Detta kräver kompromisser – och en stor portion ärlighet.

Ärlighet genom att antingen själva nämna eller tillåta mig nämna att det visst sker brott mot barnens rättigheter i denna härjade del av världen – mot palestinska barn som blir tagna av israeliska militären för inblandning i terroraktioner; mot palestinska barn av palestinska vuxna som medvetet indoktrinerar och hjärntvättar dem i skolböcker, TV, radio, mosképredikningar, sagoberättelser och teaterpjäser till att bli självmordsbombare; mot palestinska barn som används som levande sköldar av palestinska terrorister; mot palestinska barn som blir utnyttjade som vapenkurirer; mot palestinska barn som dödas av palestinska vuxna när de försöker förhindrar terroristerna från att använda deras hem för avfyrning av missiler mot israeliska skolor och dagis; och inte minst mot israeliska barn som sprängs, lemlästas och bränns till döds av palestinska barn och vuxna i sökande efter ett från högsta ort utlovat martyrskap.
När allt detta får lov att nämnas i ärlighetens namn, finns det även utrymme att ta upp påstådda israeliska övergrepp – de som går att bevisa. Innan detta sker, är varje försök att belasta enbart ena sidan dömt att föreviga den horribla situationen som nu råder – där barn på bägge sidor lider.

Inom FiM vill vi söka vägar som leder framåt, vägar som får användas av båda parter i dispyten. Den väg som Sverker visade med sitt ensidiga referat är en apartheidväg, en väg som judarna (vem annars) inte fick lov att beträda – man hade ju inte ens yttranderätt! Att seminariets palestinska företrädare ivrar för denna sorts vägbygge är en sak – de militanta palestinska rasistiska kraven på ett judenreint Hebron, till exempel, är bara ett ärligt uttryck för vad de vill åstadkomma. Men att en journalist antingen övertalas eller är naiv nog att beträda denna väg gör en mycket fundersam.

Sannerligen en mörk dag när en journalist inte förmådde lyfta fram något av detta. Men trots allt en ganska ljus dag, egentligen, för det var dagen då IJC-juristen medgav utan omsvep – fast bara i privat samtal, förstås – att det visst sker fruktansvärda övergrepp mot palestinska barn i de palestinska områden och mot arabiska barn i alla de omringande arabiska länderna, men att dessa inte kommer att belysas. Anledningen? ”Israel är det enda landet i regionen som släpper in oss, tillåter oss att granska, medverka, intervjua – och sedan lämna landet och avlägga våra rapporter där helst vi vill.”

Låter knappast som ett land där övergrepp mot barn sätts i system. Synd bara att en rutinerad journalist inte lyckades dra denna slutsats.

Stolen Youth

Torsdag, November 4th, 2004
Seminariet ”Stolen Youth” hölls på Göteborgs Universitet, Juridiska Insitutionen, fredag 5:e november 2004.

Föreningen Fred i Mellanöstern (FiM) i vilken jag är medlem verkar för en rättvis lösning på situationen i Israel och på Västbanken/Gaza.

FiM är mycket mån om att skapa en atmosfär där allas bästa tillgodoses på bästa möjliga sätt. Som samhälle skapar man inga förbättringar genom att enbart gynna den egna sidan på bekostnad av den andra – det bara förlänger problemet.

Fredag den 5:e november håller dock Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet, ett seminarium under namnet ”Stolen Youth”. Syftet är att belysa ungdomars lidanden i konflikten mellan Israel och palestinierna. Man syftar då enbart på palestinska barns lidande; de israeliska barnoffrens situation tas inte upp, ej heller att palestinska ledare hjärntvättar och indoktrinerar småbarn till att begå fasansfulla, människovidriga aktioner såsom självmordsbombningar, vapentransport och vapenträning.

Seminariets upplägg visar på ett oroväckande förakt för demokratiska principer:

1. Man upplåter en och en halv timme för en ensidig presentation av en bok samt videofilm i ämnet ”Stolen Youth”, som enbart syftar på palestinska barns lidanden. Ingen replik tillåts. ”Stolen Youth” syftar enbart på de palestinska ungdomar som av olika anledningar hålls i fängsligt förvar av Israel men som lever och återvänder hem. ”Stolen Youth” syftar alltså inte på de israeliska barn som bombats sönder, slitits i småstycken och lemlästats för livet som resultat av palestinska vuxnas och indoktrinerade palestinska barns ständiga attacker mot israeliska skolor, daghem, skolskjutsar och fester. De israeliska ungdomar som dör i dessa attacker återvänder inte hem. Men detta får inte tas upp på seminariet.

2. Den efterföljande paneldebatten vars tema är ”Barnens agerande – civilt motstånd eller terrorism” är ett mycket intressant ämne. Problemet är att det är även ett stort ämne. Endast 5 minuter per talare har avdelats för denna del av programmet. FiM får inte lov att besvara innehållet i den tidigare presentationen på en och en halv timme, utan får enbart lov att diskutera följande:
i) Vad är uppkomsten till problemet?
ii) Hur löser vi problemet?
FiM är inbjudna enbart för att med sin minimala närvaro legitimera seminariet.

3. I paneldebatten kommer en, eventuellt två, personer att representera den palestinska sidan. Därtill finns en svensk jurist tillgänglig för att ge sin syn på de juridiska förhållandena. Juristen får endast ta hänsyn till de utvalda delarna av situationen som presenterats under de föregående en och en halv timmarna. Med hänvisning till ”tidsbrist” nekades först FiM att ha med egen juridisk bisittare, sedan ändrades detta dock med förbehållet att 5-minuters total taltid fortfarande gällde.

4. Universitetet anordnar alltså ett seminarium där bara en sida av ett problem belyses. Denna sida får, enligt seminarieanordnarna, inte kritiseras. Vidare får företrädarna för den andra sidan ingen möjlighet att lägga fram sin syn på saken. Seminariet har karaktären av ett propagandajippo. Denna metod är varken akademiskt eller vetenskapligt tillfredsställande. Skattepengar går till att universitetet för ut propaganda.

Universitet gör sig till megafon för Palestinarörelsen.